facebook
home
napisz
szukaj
salsa solo
   

Zaj ę cia Latino specjalnie dla kobiet . Na zaj ę ciach k ł adziemy nacisk narozw ó j ś wiadomo ś ci cia ł a oraz prac ę wszystkich Waszych atrybut ó w - klatki piersiowej , bioder oraz r ą k . Staramy si ę nauczy ć gracji ruch ó w i umiej ę tnego wykorzystania cia ł a w ta ń cu :)

Zaj ę cia cz ę sto maj ą charakter kondycyjny - gwarantujemy pozytywne zm ę czenie i u ś miech na twarzy . Sals ę solo polecamy tak ż e jako uzupe ł nienie zaj ęć salsy w parach , czyli nauk ę tego jak ł adnie si ę prezentowa ć w ta ń cu z partnerem ( ladies styling ).

Salsa jest bardzo popularnym ta ń cem towarzyskim pochodzenia karaibskiego . Sals ę ta ń czy si ę przy muzyce pod tak ą sam ą nazw ą jak rodzaj ta ń ca . Jest ta ń cem ekspresyjnym , pe ł nym emocji i zmys Ł owym . Mo ż na j ą r ó wnie ż ta ń czy ć w miejscu czyli ca ł kiem inaczej ni ż inne ta ń ce towarzyskie . Salsa kuba ń ska jest ta ń cem chodzonym w dosy ć powolnym tempie . Skomplikowane w tym ta ń cu s ą figury , kt ó re wymagaj ą trudnych zaplece ń r ą k partner ó w potocznie nazywane w ę z ł ami kuba ń skimi .

Podstawowy krok w salsie jest ta ń czony do przodu i do ty ł u lub na boki i do ty ł u . Ze wzgl ę du na to , ż e do prawid ł owego zata ń czenia salsy nie potrzebny jest ca ł a sala to na parkiecie mo ż e ten taniec wykonywa ć wiele par i ś wietnie si ę przy tym bawi ć. Bardzo modnym stylem salsy jest Salsa Lady Styling , kt ó ra zosta ł a stworzona z my ś l ą o kobietach , kt ó re nie maj ą swojego lub nie potrafi ą przekona ć swojego partnera do tego ta ń ca . Panie bez pomocy Pan ó w mog ą si ę doskonale bawi ć i odpr ęż y ć w tym ta ń cu .

Wychodz ą c naprzeciw oczekiwaniom powsta ł te ż styl Salsa Men Styling przeznaczony dla m ęż czyzn nie posiadaj ą cych partnerki a chc ą cych si ę zrelaksowa ć i odpr ęż y ć w ta ń cu po ci ęż kim dniu . Str ó j do salsy powinien by ć lu ź ny nie kr ę puj ą cy ruch ó w . Najwa ż niejsze jest przede wszystkim obuwie , kt ó re powinno by ć wygodne i lekkie , aby nie sprawia ł o problem ó w przy obrotach . Najodpowiedniejszym strojem w salsie dla kobiety jest str ó j zawieraj ą cy w sobie r óż nego rodzaju fr ę dzelki , falbanki , poniewa ż przy wykonywanych figurach , obrotach to wszystko ł adnie wiruje .poniedzialek wtorek

SALSA SOLO
ś rednio - zaawansowani


SALSA LADY'S

SOLO


początkujący


 

18.oo - 19.oo

start

02.04.2019

wolne miejsca

 

 


SALSA PARAMI
początkujący


 


18.3o -19.3o

start

14.02.2019

wolne miejsca

 
Copyright © 2011 STUDIO TAŃCA
projekt i wykonanie  No-Name m.s.
dzieci jazz pierwszy taniec taniec towarzyski salsa solo hiphop
ZAMÓW NEWSLETTER

NEWLETTER STUDIO TAŃCA

zamów newsletter, aby być zawsze na bieżąco


imię:

Email: